RSS

Herzberg am Harz – miasto esperanckie


Strona g³ówna | Program | Turystyka | Noclegi | KontaktUs³ugi po esperancku 
Chcielibyœmy, aby Herzberg sta³ siê modelowym miastem esperanckim z dwujêzycznymi drogowskazami, kartami dañ po esperancku i wieloma innymi propozycjami dla esperanckich goœci. Pierwsze kroki do tego celu ju¿ s¹ widoczne: w wielu miejscach drogowskazy prowadz¹ do „Esperanto-Centro”, a w kilku restauracjach karty dañ s¹ równie¿ w jêzyku esperanto. Krok po kroku pojawiaj¹ siê nowe us³ugi dla mówi¹cych po esperancku.
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts