RSS

Herzberg am Harz – miasto esperanckie


Strona g³ówna | Program | Turystyka | Noclegi | KontaktMiêdzykulturowe Centrum Herzberg/Niemieckie Centrum Esperanckie
Oœwiata i kultura to g³ówne dziedziny dzia³alnoœci esperantystów w Herzbergu. Miêdzykulturowe Centrum Herzberg funkcjonuje miêdzy innymi jako filia oœwiatowo-kulturalna Niemieckiego Zwi¹zku Esperantystów oraz centrum oœwiatowe Zwi¹zku Niemieckich Nauczycieli Esperantystów — krajowej sekcji Miêdzynarodowej Ligi Nauczycieli Esperantystów. Przez ca³y rok prowadzone s¹ kursy jêzyka esperanto, sesje kszta³cenia ustawicznego, kursy zawodowe i inne szkolenia esperanckie. Herzberg jest niemieckim i miêdzynarodowym oœrodkiem kszta³cenia nauczycieli esperanta.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts