RSS

Herzberg am Harz - Esperanto-miasto


Strona g³ówna | Program | Turystyka | Noclegi | Kontakt


►Prezentacja, zdjêcia: Herzberg - Esperanto-miasto (.pdf 3,4 MB)

Herzberg am Harz – miasto esperanckie

Decyzja
Od 12 czerwca 2006 r. Herzberg u¿ywa oficjalnej dodatkowej nazwy „miasto esperanckie”. G³osowa³y za tym wszystkie cztery partie parlamentu miasta Herzberg. Burmistrz Gerhard Walter otrzyma³ potem setki gratulacji z ca³ego œwiata.

Pionier esperancki
Dzia³alnoœæ esperancka w Herzbergu rozpoczê³a siê w latach 1960., gdy tego neutralnego miêdzynarodowego jêzyka zacz¹³ tu nauczaæ Joachim Gießner. Przez 46 lat by³ on bardzo aktywnym przewodnicz¹cym Niemieckiego Esperanckiego Zwi¹zku Kolejarzy i przez 22 lata przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Esperanckiej Federacji Kolejarzy; ponadto rzet³umaczy³ na esperanto ok. 400 piosenek. W 2001 r. regionalny klub Towarzystwo Esperanckie Südharz obchodzi³ 25-lecie istnienia. Z tej okazji w zabytkowym zamku zorganizowano imprezê oœwiatowo-kulturaln¹ z udzia³em ciesz¹cych siê miêdzynarodow¹ renom¹ goœci.
 
Dzia³alnoœæ miast bliŸniaczych
Szczególnie korzystne okaza³o siê stosowanie jêzyka esperanto w o¿ywianiu partnerskich kontaktów miêdzy Herzbergiem a polskim miastem Góra. W kwietniu 2005 r. burmistrzowie Gerhard Walter i Tadeusz Wrotkowski uzgodnili u¿ywanie esperanta jako neutralnego jêzyka pomostowego. Esperanto jest nauczane w szko³ach obu miast. W sierpniu 2006 r. odby³o siê pierwsze spotkanie uczniów z Herzberga i Góry w leœnym m³odzie¿owym domu wczasowym w Herzberg-Pöhlde. Podobne spotkania, z uczestnikami z jeszcze wiêkszej liczby krajów, odbywaj¹ siê ka¿dego lata.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts